NETykieta

StartNETykieta

Dla zapewnienia komfortu Uczestników, w tym zarówno prelegentów, jak i słuchaczy, udział w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej “Żywność i żywienie w pigułce” w formie on-line wiąże się z akceptacją Regulaminu i niniejszej netykiety (dostępnej również w formie dokumentu: Netykieta (168 KB)):


1. Korzystanie z udostępnionej na potrzeby Konferencji platformy komunikacyjnej jest możliwe tylko w czasie trwania II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej “Żywność i Żywienie w Pigułce”.
2. Zabrania się nieuprawnionego włączania się w transmisję danych, udaremniania trwającej transmisji i utrudniania w jakikolwiek sposób użytkownikowi/-om przekazywanie informacji.
3. Zabrania się modyfikacji, przekształcania i/lub dekompozycji tekstów, ilustracji, logotypów, plików audio i wideo w tym także danych strumieniowych.
4. Zabrania się „uploadowania” i/lub publikowania jakichkolwiek danych bez uprzedniego uzgodnienia z Komitetem Organizacyjnym II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej “Żywność i Żywienie w Pigułce”.
5. Niedopuszczalne jest rejestrowanie, nagrywanie bądź utrwalanie dowolną techniką i w jakiejkolwiek formie obrazów i/lub dźwięków (w tym m.in.: transmisji, prelekcji, wyświetlanych slajdów), strumieni danych oraz wizerunku osób.
6. Zabronione jest udostępnianie otrzymanych od Komitetu Organizacyjnego linków osobom niezarejestrowanym.
7. Zabronione jest publiczne udostępnianie w jakiejkolwiek formie treści generowanych w trakcie i/lub na potrzeby Konferencji (w tym materiałów przygotowanych przez Organizatorów, Uczestników, Partnerów Konferencji) bez uzyskania zgody Komitetu Organizacyjnego(niezależnie od tego, czy jest ono połączone z pobieraniem z tego tytułu opłat, czy nie).
8. Zabronione jest fałszowanie wyników ankiet, głosowań, sondaży poprzez wielokrotne oddawanie głosu (w tym korzystanie przez Użytkownika z fikcyjnych kont czy botów).
9. Treści publikowane podczas II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej “Żywność i Żywienie w Pigułce” muszą być zgodne z polskim prawem.
10. Zabrania się używania słów oraz publikowania treści i/lub materiałów: powszechnie uznawanych za obraźliwe, wulgarnych, pornograficznych, nieetycznych, obrażających i godzących w czyjeś uczucia religijne.